Od 21 sierpnia 2019 roku obowiązują nowe stawki kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadziła je ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

Nowe stawki mają zastosowanie do:

 • spraw, które zostały wszczęte po 21 sierpnia 2019 roku;
 • spraw, które zostały wszczęte przed 21 sierpnia 2019 roku i w dalszym ciągu są niezakończone, w odniesieniu do pism i wniosków podlegających opłacie, jeżeli zostały wniesione po tej dacie oraz wydatków, które powstały po tej dacie. 

 

Ile kosztuje założenie sprawy w sądzie?

Zainicjowanie postępowania sądowego wiąże się z kosztami. Opłacie podlegają w szczególności: pozew, powództwo wzajemne, apelacja, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga kasacyjna, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, skarga na orzeczenie referendarza, skarga na czynności komornika. To są najpopularniejsze pisma, które inicjują postępowanie przed sądem. Wspomniana nowelizacja wprowadziła nową dodatkową opłatę. Jest nią opłata od pisma rozszerzającego powództwo lub je zmieniającego, jeżeli powoduje to wzrost wartości przedmiotu sporu. 

Inną kategorię kosztów, z którymi możesz się liczyć stanowią wydatki m.in. na: wynagrodzenie biegłego, tłumacza, koszty ogłoszeń. Dotychczas  strona postępowania nie była zobowiązana do ponoszenia wydatków na doręczenie pism procesowych. W dalszym ciągu nie ponosisz w tym zakresie kosztów, z jednym wyjątkiem. Jesteś zobowiązany do pokrycia wydatków związanych z doręczeniem korespondencji za pośrednictwem komornika lub korespondencji wysłanej za granicę. 

Nowością jest również opłata w wysokości 100 zł od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Co istotne, jeżeli po doręczeniu orzeczenia z uzasadnieniem złożysz środek zaskarżenia (np. apelację), to ta opłata zostanie zaliczona na poczet opłaty od środka zaskarżenia.

 

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Jeżeli występujesz w sprawie jako osoba fizyczna, możesz starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu powinieneś złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikać, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Nowelizacja rozszerzyła możliwość zwolnienia. W związku z tym możesz uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, nie tylko, gdy poniesienie kosztów powoduje taki uszczerbek, ale również gdy może to Cię narazić na taki uszczerbek. Formularz oświadczenia możesz pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą również być zwolnione od kosztów sądowych. Podmioty te powinny wykazać, że nie posiadają dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych. Dodatkowo na spółki prawa handlowego zostały nałożone dodatkowe wymagania. Obecnie spółki te powinny wykazać, że jej  wspólnicy lub akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie jej pożyczki.

 

Ile wynoszą koszty sądowe?

Poniżej zestawienie obowiązujących od 21 sierpnia 2019 roku stawek opłat sądowych i kancelaryjnych. W zestawieniu zostały uwzględnione koszty sądowe dotyczące najczęściej dokonywanych czynności. Dlatego jeżeli nie znajdziesz w nim sprawy, której szukasz szczegółowe stawki kosztów sądowych znajdziesz w ustawie o kosztach w sprawach cywilnych

 


ZakresWysokość


 W sprawach o prawa majątkowe

Opłata sądowa ustalana jest w oparciu o wartość przedmiotu sporu:

 • do 500 zł –  opłata sądowa wynosi 30 zł
 • ponad 500 zł do 1.500 zł – opłata sądowa wynosi 100 zł
 • ponad 1.500 zł do 4.000 zł – opłata sądowa wynosi 200 zł
 • ponad 4.000 zł do 7.500 zł – opłata sądowa wynosi 400 zł
 • 7.500 zł do 10.000 zł – opłata sądowa wynosi 500 zł 
 • 10.000 zł do 15.000 zł – opłata sądowa wynosi 750 zł
 • 15.000 zł do 20.000 zł – opłata sądowa wynosi 1000 zł 
 • ponad 20.000 zł – opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 200.000 zł
 

 • roszczenia wynikające z czynności bankowych, gdy strona jest konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne 
 • roszczenia odszkodowawcze wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jeżeli wartości przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi ponad 20.000 złotych – opłata sądowa wynosi 1.000 zł
 

w sprawach o:

 • usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji 
jeżeli wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi ponad 40 000 zł – opłata sądowa wynosi 2000 zł
 

 • sprzeciw od wyroku zaocznego
 • wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty
 

½ opłaty

 

 • pozew w postępowaniu nakazowym
 • pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 

¼ opłaty 

 • interwencja uboczna
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
opłaty 

SPRAWY WIECZYSTOKSIĘGOWE

 • założenie księgi wieczystej, 
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, 
 • odłączenie nieruchomości lub jej części, 
 • sprostowanie działu I-O, 
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
100 zł

SPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku, 
 • zabezpieczenie spadku, 
 • sporządzenie spisu inwentarza
 • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

100 zł

SPRAWY GOSPODARCZE

 • rozwiązanie spółki, 
 • wyłączenie wspólnika ze spółki, 
 • uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, 
 • stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, 
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, 
 • uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy 
 • stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

5.000 zł

OPŁATY KANCELARYJNE

 • wniosek o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, 
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, 
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności
 • zaświadczenia
20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu