W zasadzie postępowanie o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca można podzielić na 5 etapów. Poniżej krótki odpis każdego z etapów.

Jeżeli chcesz sprawdzić czy zgoda na nabycie nieruchomości w ogóle będzie potrzeba, to sprawdź ten wpis. Z kolei, z tego wpisu, dowiesz się jakie są najczęstsze przyczyny odmowy.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

1. Skompletowanie i wysłanie wniosku

Ważne jest, aby na tym etapie skompletować już wszystkie dokumenty w sprawie, ale nie ma przeszkód, aby dosłać dokumenty w toku sprawy. Jednak skompletowanie wszystkich dokumentów ma praktyczne korzyści. Jeżeli Ministerstwo będzie posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku, to nie będzie wzywać do ich uzupełnienia, a w konsekwencji szybciej rozpoznana sprawę.  Co ważne, Ministerstwo rozpoznaje wnioski według daty ich wpływu do MSWIA. Z tego względu, im wcześniej wniosek zostanie wysłany wniosek, tym lepiej.

2. Wszczęcie postępowania w MSWIA

Ministerstwo rozpoznaje wnioski według daty ich wpływu. Z tego względu, od momentu wysłania wniosku do momentu formalnego wszczęcia może minąć trochę czasu (w przybliżeniu od paru tygodni do miesiąca). To wszystko zależy od tego, ile aktualnie spraw jest rozpoznawanych w Ministerstwie. W momencie, gdy wniosek trafi do osoby rozpoznającej sprawę, w pierwszej kolejności zostanie zbadane czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne dokumenty. Na tym etapie, Ministerstwo może wezwać do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W tym celu zostanie wyznaczony termin na uzupełnienie braków. Z reguły jest to między 21 dni a 30 dni. Następnie zostaje wydane postanowienie o wszczęciu postępowania. Od tego momentu liczymy formalny termin na rozpoznanie sprawy. Co do zasady, wynosi on 2 miesiące, ale może zostać przedłużony.

3. Zaopiniowanie wniosku przez właściwe organy

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, kierowany jest do zaopiniowania przez właściwe organy. W przypadku nieruchomości, które nie stanowią nieruchomości rolnych będą to:

  • Minister Obrony Narodowej, który w terminie 14 dni może wnieść sprzeciw;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w terminie 30 dni może wyrazić swoją opinię

W przypadku nieruchomości rolnych, wniosek będzie jeszcze opiniowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w terminie 14 dni może wnieść sprzeciw.

Po upływie powyższych terminów MSWIA może wydać decyzje.

4. Wydanie decyzji

Końcowym etapem jest wydanie decyzji przez MSWIA. Decyzja jest ważna przez 2 lata, to oznacza, że do przeniesienia własności nieruchomości powinno dojść w ciągu 2 lat.

5. Wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji

Ostatni etap jest w zasadzie fakultatywny i zależy od tego czy notariusz lub strona sprzedająca, wymagają przedłożenia zaświadczenia o ostateczności decyzji. Może być również tak, że takie zaświadczenie będzie wymagane przez sąd wieczystoksięgowy, który będzie dokonywał wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości. Aby uzyskać zaświadczenie trzeba złożyć wniosek i opłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Podsumowując, z mojej praktyki wynika, że od momentu wysłania wniosku do momentu otrzymania decyzji może minąć od 2,5 miesiąca, nawet do 5 miesięcy. To wszystko zależy od liczby sprawy w MSWIA, jak również skomplikowania sprawy. Na co dzień pomagam cudzoziemcom w uzyskaniu zezwolenia z MSWIA, zapraszam do kontaktu.

***