Cudzoziemcy, którzy planują nabyć nieruchomość w Polsce w większości przypadków, będą potrzebowali zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA). Warto pamiętać, że powyższy obowiązek nie dotyczy obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Co więcej, istnieją wyjątki kiedy zgoda MSWIA nie jest potrzeba. Wszystkie te sytuacje są uregulowane w art. 8 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Poniżej zestawienie okoliczności, gdy zgoda MSWIA nie jest konieczna.

Co ważne, poniższe wyjątki nie mają zastosowania do  nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej lub gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Kiedy zgoda MSWIA nie jest potrzebna?

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia MSWIA w przypadku nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dodatkowo nabycie udziału w gruncie związane z nabyciem lokalu, czyli gruncie na którym znajduje się budynek nie wymaga uzyskania zgody. Jednak, jeżeli wraz z lokalem będzie nabywany udział w drodze dojazdowej stanowiącej odrębną działkę, to zgoda MSWIA będzie konieczna.

Nie jest wymagane uzyskanie zgody MSWIA w przypadku nabycia samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. To oznacza, że nabycie garażu lub udziału w garażu powinno być powiązane z korzystaniem z mieszkania np. w celu parkowania samochodu po powrocie do domu.
Kolejnym wyjątkiem jest nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma status prawny pobytu w Polsce (karta na pobyt czasowy lub niebieska karta UE będą niewystarczające) oraz upływ co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Nie jest wymagane uzyskanie zgody MSWIA w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia MSWIA przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego w rozumieniu prawa polskiego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, to do dziedziczenia konieczna będzie zgoda MSWIA.

Nie jest wymagane nabycie przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Polski, która jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez cudzoziemca, a nabycie przeznaczone zostanie na cele statutowe. Powyższy wyjątek dotyczy wyłącznie nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.
Ostatni wyjątek dotyczy banku, będącego cudzoziemcem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w egzekucji. Ponadto sytuacji, gdy bank będący cudzoziemcem, nabędzie udziały lub akcje (pakiet kontrolny) w spółce będącej właściciel (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych.
Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego zapraszam do konsultacji i zweryfikowania czy zgoda MSWIA będzie konieczna.

***